Vi betjänar också på Svenska!

Konsultointipalvelut

Ammattilainen apuna

Tar­joam­me myös yri­tyk­sil­le alan kon­sul­toin­ti­pal­ve­lui­ta.

Eri­kois­osaa­mis­ta ja kon­tak­te­ja löy­tyy mm. Suo­men ja Ruot­sin raken­nus-aloil­ta pää­pai­no­na vesi­ka­tot, jul­ki­si­vut, pel­ti­työt sekä ikku­nat ja ovet.

Hyvä­nä esi­merk­ki­nä oli­sim­me mie­lel­lään muka­na mah­dol­li­sis­sa yri­tys-laa­jen­nuk­sis­sa eri Poh­jois­mai­den välil­lä tai yli­pää­tään tilan­teis­sa, jot­ka vaa­ti­vat Ruot­sin kiel­tä.

Otat­han tar­vit­taes­sa yhteyt­tä niin kar­toi­te­taan tei­dän yri­tyk­sen­ne tar­ve!

Kartoitetaan teidän yrityksenne tarve!