Vi betjänar också på Svenska!

Kuntokartoitukset

Pidennä kattosi elinikää

Vesi­ka­ton kausit­tai­sia huoltotöitä/tarkastuksia usein lai­min­lyö­dään, sil­lä se on pois­sa sil­mis­tä ja täten pois­sa mie­les­tä. Sään­nöl­li­sil­lä kar­toi­tuk­sil­la ja puh­dis­tus­töil­lä voi­daan kui­ten­kin piden­tää huo­mat­ta­vas­ti katon elin-ikää ja sii­nä sivus­sa vai­kut­ta­maan talon yleis-ilmee­seen.

Kar­toi­tuk­set suo­ri­te­taan pää­osin sil­mä­mää­räi­ses­ti ja tun­teen­va­rai­ses­ti. Jokai­nen koti on ainut­laa­tui­nen ja täten tapaus­koh­tai­ses­ti arvioi­ta­va. On kui­ten­kin tiet­ty­jä raken­teel­li­sia mää­räyk­siä, jot­ka kos­ke­vat lähes jokais­ta kat­toa ja on sen mukaan kar­toi­tet­ta­va.

Ylä­poh­jan tar­kas­tuk­set voi­daan suo­rit­taa lisä­työ­nä, mikä­li kul­ku on mah­dol­lis­ta.

Kartoitus sisältää mm. seuraavia kohtia:

  • Vesi­kat­teen kun­non arvioin­ti sil­mä­mää­räi­ses­ti.
  • Kat­to­tur­va­tuot­tei­den sekä pel­li­tys­ten kun­non arvioin­ti (sil­mä­mää­räi­ses­ti, mut­ta tar­vit­taes­sa mekaa­ni­ses­ti).
  • Kiin­ni­tys­ten tar­vit­ta­vat tar­kas­tuk­set.
  • Mah­dol­lis­ten puut­tei­den tai kor­jaus­töi­den arvioin­ti.
  • Kir­jal­li­nen raport­ti katon kun­nos­ta, jon­ka lisäk­si suo­si­tuk­sia mah­dol­li­sis­ta kor­jaus­töis­tä.

Tee­tä kun­to­kar­toi­tus ajois­sa vält­tääk­se­si mah­dol­li­sia vesi-/ra­ken­ne-vahin­ko­ja.

Onko kattosi ikääntymässä? Tilaa meiltä kuntokartoitus.