Vi betjänar också på Svenska!

Puhdistukset ja huoltotyöt

Säännöllinen puhdistus pidentää katon elinkaarta

Vesi­ka­ton vuo­sit­tai­set puh­dis­tuk­set ja nopea rea­goin­ti vahin­gon ilme­tes­sä ovat mer­kit­tä­vä osa katon elin­kaar­ta.

Katon sään­nöl­li­nen puh­dis­tus on mm. yksi tär­keim­mis­tä osa-alueis­ta sil­lä esim. sam­mal ja muu kas­vus­to “syö­vyt­tää” vesi­kat­teen pin­taa ja pitää sen kos­tea­na pidem­pään. Tämän myö­tä tii­li­ka­tot hau­ras­tuu ja pel­ti­ka­tot ruos­tuu nopeam­min. Myös kat­to­jen pin­noit­teet ja ulko­nä­kö kär­sii yli­mää­räi­ses­tä kas­vus­tos­ta.

Meil­lä ei pai­nos­te­ta isoi­hin remont­tei­hin eikä tar­peet­to­miin muu­tos­töi­hin, jot­ka usein teh­dään tur­han aikai­ses­sa vai­hees­sa. Arvioim­me siis kar­toi­tus­käyn­nil­lä, mitä toi­men­pi­tei­tä juu­ri tei­dän kat­ton­ne vaa­tii. Mikä­li tar­vet­ta on pie­nem­mil­le huol­to­töil­le voim­me ne sii­nä samas­sa päi­vit­tää kun­toon, mut­ta suu­rem­mat remon­tit neu­vom­me tapaus­koh­tai­ses­ti kil­pai­lut­ta­maan muil­ta alan toi­mi­joil­ta.

Huolto-sekä puhdistustyöt sisältävät mm:

  • Mah­dol­li­set vuo­to­kor­jauk­set.
  • Pel­li­tys­ten vaih­dot ja kiin­ni­tyk­set.
  • Ruos­te­koh­tien käsit­te­lyt.
  • Kat­to­tur­va­tuot­tei­den huol­lot ja vaih­dot.
  • Sade­ve­si­jär­jes­tel­mien huol­lot, tyh­jen­nyk­set sekä vaih­dot.
  • Katon pesut ja myr­ky­tyk­set.

Selvitä oman kattosi huoltotarve