Vi betjänar också på Svenska!

Vesikattojen ammattilainen

Tutus­tu pal­ve­lui­him­me

Joustavaa ja yksilöllistä palvelua

Suti­vex on vesi­ka­ton kun­to­kar­toi­tuk­sia ja huol­to­töi­tä tar­joa­va yri­tys. Tar­jon­taan kuu­luu myös kon­sul­toin­ti­pal­ve­lut alan yri­tyk­sil­le. Toi­min­nan tavoit­tee­na on tar­jo­ta jous­ta­vaa ja yksi­löl­lis­tä pal­ve­lua. Toi­mim­me pää­osin Uuden­maan alu­eel­la.

Pal­ve­lut on suun­nat­tu yksi­tyi­sil­le oma­ko­tia­su­jil­le, jot­ka kai­paa­vat puo­lu­ee­ton­ta arvioin­tia vesi­ka­ton elin­kaa­ren suun­nit­te­lus­sa.

Koen, että tänä päi­vä­nä alaa var­jos­taa röyh­keä ja tulos­ha­kui­nen myyn­ti­kult­tuu­ri, joka lai­min­lyö raken­nus­ten todel­li­sia tar­pei­ta” -Matias Aho­nen

Kuntokartoitus

Sään­nöl­li­sil­lä kar­toi­tuk­sil­la ja puh­dis­tus­töil­lä voi­daan kui­ten­kin piden­tää huo­mat­ta­vas­ti katon elin-ikää ja sii­nä sivus­sa vai­kut­ta­maan talon yleis-ilmee­seen.

Lue lisää

Puhdistukset ja huoltotyöt

Katon sään­nöl­li­nen puh­dis­tus on mm. yksi tär­keim­mis­tä osa-alueis­ta sil­lä esim. sam­mal ja muu kas­vus­to “syö­vyt­tää” vesi­kat­teen pin­taa ja pitää sen kos­tea­na pidem­pään.

Lue lisää

Konsultointipalvelut

Tar­joam­me myös yri­tyk­sil­le alan kon­sul­toin­ti­pal­ve­lui­ta. Eri­kois­osaa­mis­ta ja kon­tak­te­ja löy­tyy mm. Suo­men ja Ruot­sin raken­nus-aloil­ta

Lue lisää

Referenssit

Ota yhteyttä